ยกปรับระดับอาคาร

Service

ยกปรับระดับอาคาร Lifting

ในการปรับยกระดับอาคารนี้ สามารถปรับยกได้ 2 แบบ

     แบบที่ 1. การปรับยกแบบเสริมฐานราก การปรับยกอาคารแบบเสริมฐานรากนี้เกิดจากฐานรากเดิมทรุดตัวและบ้านเอียงหรือเสาเข็มหัก ต้องทำการเสริมเสาเข็มเสียก่อนถึงจะทำการปรับยกอาคารได้ วิธีการนี้เป็นวิธีการที่สามารถยกได้ง่ายเพราะได้เสริมเข็มความแข็งแรงกับตัวฐานรากแล้ว จึงมีความปลอดภัยในการยกบ้าน

     แบบที่ 2. การปรับยกอาคารแบบไม่ต้องเสริมเสาเข็ม ในกรณีนี้ คือ การปรับยกโดยที่บ้านไม่ทรุดเอียงหรือตัวบ้านไม่ได้มีคามเสียหาย แต่ลูกค้าต้องการยกตัวบ้านให้สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ต้องมีการตรวจสอบและดูหน้างานจากช่างที่ชำนาญงานก่อนการทำงาน

* หมายเหตุ วิธีการปรับยกตัวอาคารแต่ละขั้นตอนต้องมีช่างที่ชำนาญการและมีประสบการณ์ในเฉพาะทางเท่านั้น จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะปฏิบัติงานได้

งานเสริมฐานรากอาคาร

ในการแก้ไขการทรุดตัวของอาคาร ด้วยวิธีการเสริมฐานราก (Underpinning) กำหนดให้มีขั้นตอนดำเนินงานดังต่อไปนี้

 1. จัดเตรียมสถานที่, ขนย้ายวัสดุ - เครื่องมือ
  • จัดเตรียมสถานที่หน้างาน โดยการกั้นเขตพื้นที่ในการทำงานให้ชัดเจน เพื่อ สะดวกในการปฏิบัติงาน, การรักษาความปลอดภัย, การรักษาความสะอาด
  • จัดเตรียม ขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เข้าหน่วยงาน ให้พร้อมก่อนเริ่มดำเนินงาน
  • ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและน้ำประปา แยกจากส่วนของอาคาร
 2. งานขุดดินและขนย้ายดินออกใน การเสริมฐานราก (Underpinning) และยกปรับระดับอาคารให้ดำเนินงานอยู่ภายใต้ อาคาร โดยที่ผู้อยู่อาศัยเดิมสามารถใช้งานอาคารได้ตามปกติและไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อวัสดุตกแต่งในอาคารที่ได้ติดตั้งไปแล้ว โดยในระหว่างดำเนินงานเมื่อมีการขุดดิขึ้นมามากจะต้องขนย้ายดินออกไปบาง ส่วนเพื่อให้มีพื้นที่ว่างในการทำงาน และป้องกัน ปัญหาดินพังทลาย
  • การปรับยกอาคารแบบไม่ต้องเสริมเสาเข็ม
 3. การเสริมเสาเข็ม Micro Pile
  • เตรียมเสาเข็ม Micro Pile โดยการตัดท่อเหล็กกลมกลวงเป็นท่อน ๆให้ได้ความยาว ท่อนละประมาณ 1 เมตร ทาสีกันสนิมชนิดRED OXIDE 2 ชั้น และทำการปิดปลายท่อของเสาเข็มท่อนแรกที่ใช้ในการกดแต่ละต้น เพื่อป้องกันไม่ให้ดินเข้าไปอุดอยู่ในเสาเข็ม
  • ทำการติดตั้งชุดแม่แรงไฮดรอลิก สำหรับใช้ในการกดเสาเข็ม Micro Pile
  • ดำเนินการเสริมเสาเข็ม Micro Pile โดยใช้แม่แรงไฮดรอลิกกดเสาเข็มเหล็กทีละท่อนๆ ความยาวท่อนละประมาณ 1 เมตร จนได้ระดับความลึกที่ต้องการ (พิจารณาจากผลการทดสอบ Parallel Seismic Test) โดยทำการต่อเสาเข็มแต่ละท่อนด้วยวิธีการเชื่อมไฟฟ้า
  • กดเสาเข็ม Micro Pile จนได้ระดับความลึกที่ต้องการ ซึ่งจะสามารถทราบกำลังการรับน้ำหนักของเสาเข็มเบื้องต้นได้ทันทีจากค่าที่อ่านได้จาก Pressure Gauge โดยนำไปสอบทานกับแผนภูมมาตรฐานที่ได้ทำการปรับค่า จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอ เซียหรือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หากกรณีที่กดเสาเข็มจนได้ระดับความลึกตามผลทดสอบเสาเข็มเดิม Parallel Seismic Test แล้วค่ากำลังการรับน้ำหนักของเสาเข็มยังไม่ถึง 20 ตัน ต้องแจ้งกลับมายังผู้ออกแบบเพื่อทำการแก้ไขต่อไป
  • ทำการกรอกคอนกรีตเหลวลงไปในปลอกเหล็ก เพื่อป้องกันปัญหาการกัดกร่อนของสนิมเหล็กในภายหลัง
 4. งานประกอบฐานราก
  • ค้ำยันเสาเข็ม Micro Pile กับโครงสร้างอาคาร
  • ตัดเสาเข็มเดิมทิ้งเพื่อถ่ายน้ำหนักของอาคารไปสู่เสาเข็มใหม่
  • ดำเนินการประกอบฐานรากใหม่เข้ากับเสาเข็ม Micro Pile ตามแบบซ่อมแซม
 5. การยกปรับระดับอาคาร
  • ภายหลังจากทำการเสริมเสาเข็มและประกอบฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการถ่าย น้ำหนักจากฐานรากเดิมสู่ฐานรากใหม่ทุกฐาน และเพื่อตรวจสอบว่าเสาเข็มและฐานรากใหม่สามารถรับน้ำหนักได้ตามแบบ
  • ดำเนินการยกปรับระดับอาคารด้วยแม่แรงไฮดรอลิกพร้อมทำการตรวจสอบค่าระดับให้เหมาะสมกับการปรับระดับของฐานรากแต่ละฐาน
 6. ถมดินกลับคืน, เก็บงานและทำความสะอาด
  • ขนดินกลับเข้ามาถมใต้อาคาร
  • ซ่อมแซมรอยร้าวของอาคารให้กลับคืนสู่สภาพการใช้งานได้ตามปกติ
  • เก็บงานและทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อย

งานดีดบ้าน

การยกปรับระดับ และงานเลื่อนอาคาร ภายหลังจากการแก้ไขปัญหา อาคารทรุดตัว หรือ ทรุดตัว แตกตัวต่างกันหรือความเสียหารของฐานรากอาคาร จากปัญหาต่างๆที่ทำให้ฐานรากอาคารไม่มั่นคงแล้วเสร็จ โดยการเสริมฐานรากอาคารเมื่อเสริมฐานรากอาคารแล้วเสร้จ อาคารยังเอียงตัว แตกร้าว หรือไม่อยู่ในระนาบที่ยอมรับได้ทาง ฐานสมบูรณ์ จะจัดการยก ปรับ ระดับอาคาร ด้วยการตัดเสาต่อหม้ออก แล้วใช้แม่แรงไฮดรอริค ยกปรับระดับอาคารขึ้น โดยการกระทำพร้อมๆกันทั้งหลังแต่ละตำแหน่งของการยกแต่ละตำแหน่งของการยก มาก หรือ น้อย ขึ้นอยู่กัยสภาพลาดเอียงของตัวอาคาร ซึ่งจะควบคุมการยกระดับอาคารด้วย มุมปิด ( Angular Distortion ) เพื่อไม่ให้เกิดแรงดัดในส่วนใดส่วนหนึ่งมากจนเกินไป จนทำให้องค์อาคารเกิดการแตกร้าวได้

งานดีดบ้าน

Lifting

Lifting for adjust the basis. Cause of lifting the house collapsed and tilted or broken piles. Must be added treat the pile of the building first, this method can be added easily, because the needle with strength. It is safe to lift the house. The Lifting is not to be added to the pile, in this case is not tilt or subsidence of the home was not damaged. But want to raise the house up. However, in this case must be monitored and watch from a qualified technician before the operation.

* Note: How to Lifting the building, must be qualified and experienced a professional. The problems can be solved when operational.

The Underpinning for the building.

Process

  1.  Prepare the site, materials, and tools.
   •  preparing the site. Blocking the working area for operation, security, and clean.
   •  Provides materials handling equipment ready before begin operating.
   •  Electric and water meter installation separate part of the building.
  2.  Excavation and transport soil in Underpinning operation, and raise the level of the building under construction at the existing residential buildings can be used as normal and not cause damage to the materials in a building that has been installed. During operation, when was excavated soil will be transported to some In order to have the space to work and prevent soil erosion.
  3.  Micro Pile.
   • Micro Pile prepared by cutting circular hollow steel pieces. The rod has a length of approximately 1 meter painting the rust off of RED OXIDE 2 layer and the rod end of the first pile in each of the press. To prevent the blockage is in the pile.
   • Installing a hydraulic Jack for press in Micro Pile.
   • Add Micro Pile using hydraulic Jack, like the pile of metal pieces approximately half a meter in length until the desired depth. (Based on test results, Parallel Seismic Test) connections by a micro pile of each with the electrical.
   • Press the pile until the required depth. This is get the weight of the pile, right from the initial reading of Pressure Gauge by the regional plan review standards to make an adjustment depend on The Institute of Technology “The University of Siena”. If the depth of the pile until Parallel Seismic Test to but load capacity of piles to 20 tons are not required to report back to the designer to continue editing.
   • To complete add the concrete into the steel casing for prevent corrosion of stainless steel at a later date.
  4.  Implementation
   • Micro Pile bracing to building structure.
   • The pile to the left weight of the building into a new pile.
   • Implementation of the new foundation to the pile by a Micro Pile follow plan.
  5.  Lifting.
   • After the addition of piles and the foundation is finished to the weight of the foundation to the new foundation to verify that the new piles and foundations under the weight.
   • Lifting the building by a hydraulic jack at the test level to suit the level of the foundation base.
  6.  Cover the recovery, storage and cleaning.
   • coat the back cover of the building.
   • repair the cracks of the building, restored to normal.
   • Keep the area clean and tidy.

After troubleshooting, buildings collapsed or the division of building foundation is not completely stable. We will correct by way to handle the volume of the building by cutting a pole to the pile and use crane hydraulic Jack. Raise the level of the building. The action comes after either the position of the individual positions of the more or less; depend on slope of the building. This is dictated by the elevation of the building (Angular Distortion) to avoid bending the part to making body of the building broken.